Klaster Innowacyjna Medycyna

 • de
 • en
 • pl

Aktualności

13/06 Zwyczajne Zebranie Ogólne Członków Klastra

Szanowni Państwo.

Niniejszym informujemy, że dniu 13.06.2019 r. (czwartek) w siedzibie Klastra przy ulicy Fabrycznej 10, bud. D2 o godzinie 16:00 odbędzie się Zwyczajne Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia Klastra Innowacyjna Medycyna, z następującym porządkiem obrad:

 1. Rejestracja Członków
 2. Otwarcie zebrania
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
 4. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał
 5. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Klastra za rok 2018
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonanych obowiązków
 10. Wnioski i sprawy różne

Uczestnictwo w Zebraniu jest obowiązkowe. Członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Prosimy o potwierdzenie Państwa obecności lub informację o wyznaczeniu pełnomocnika.

Pobierz Pełnomocnictwo do udziału w Zebraniu Ogólnym

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.