Klaster Innowacyjna Medycyna

 • de
 • en
 • pl

Aktualności

Zebranie Ogólne Członków Klastra

ZAWIADOMIENIE
o terminie Zwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjna Medycyna w dniu 27.06.2017r.

Szanowni Państwo.

Niniejszym informujemy, że dniu 27.06.2017 r. (wtorek) w siedzibie Klastra przy
ulicy Fabrycznej 10, bud. D2 o godzinie 18:00 odbędzie się Zwyczajne
Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia Klastra Innowacyjna Medycyna, z następującym porządkiem obrad:

 1. Rejestracja Członków
 2. Otwarcie zebrania
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
 4. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał
 5. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Klastra za rok 2016
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016
 9. Omówienie zmian statutowych. (Propozycja zmian zostanie przesłana w najbliższym czasie)
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonanych obowiązków
 11. Wybór Zarządu Stowarzyszenia
 12. Wnioski i sprawy różne

Uczestnictwo w Zebraniu jest obowiązkowe. Członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Uprzejmie prosimy o stawiennictwo na Zebraniu ze względu na jego wyborczy charakter.

Pobierz Pełnomocnictwo do udziału w Zebraniu Ogólnym

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.