Klaster Innowacyjna Medycyna

 • de
 • en
 • pl

Cele

Cele Klastra

 • wzmacnianie konkurencyjności i przedsiębiorczości branży medycznej
 • tworzenie korzystnych warunków dla nowych inwestycji w branży medycznej
 • tworzenie inicjatyw na rzecz rozwoju e-zdrowia
 • ułatwianie i wspieranie współpracy między naukąi przedsiębiorcami w branży medycznej
 • kreowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu rozwój medycyny, innowacyjnych
  metod terapii, pomoc we wdrażaniu nowych technologii
 • wszechstronna działalność w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie i propagowanie
  postaw prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób starszych
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Klastra w otoczeniu

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.